Z wielką przyjemnością pragniemy powiadomić o utworzeniu nowego Centrum Badawczego, którego celem jest napędzanie przełomowych postępów w zakresie foresightu, innowacji i zrównoważonych badań. Pod kierownictwem dr Rafaela Poppera, znanego wizjonera w tej dziedzinie, nowe Centrum Foresightu i Internacjonalizacji (CFI) ma na celu zrewolucjonizowanie sposobu łączenia się, wprowadzania innowacji i przekazywania wiedzy.

Nowe Centrum Badawcze (TP-CFI) będzie skupiać swoją działalność na trzech podstawowych celach strategicznych mających wzmocnić pozycję polskiej społeczności zajmującej się badaniami i innowacjami (R&I) poprzez szeroką gamę przyszłościowych i wychodzących na zewnątrz rozwiązań.

SO1) Łączenie ludzi.

Promując skuteczne partnerstwa i współpracę, Centrum będzie wspierać żywy system zbiorowej inteligencji. Będzie stymulować mobilność ponad granicami krajowymi i międzynarodowymi, ułatwiając wymianę pomysłów i specjalistycznej wiedzy. Ponadto Centrum ma na celu budowanie i konsolidację połączeń z kluczowymi środowiskami foresightowymi i innowacyjnymi, wspierając powstanie wspólnego frontu na rzecz postępu.

SO2) Wspieranie odpowiedzialnych i zrównoważonych badań naukowych i innowacyjności (R&I).

Centrum będzie przodować w tworzeniu strategicznych informacji na temat nowo pojawiających się i przyszłych technologii i rynków. Poprzez systematyczne prognozowanie długoterminowe UWAGA – czy dajemy jednak „analizę horyzontów i prognozowanie”? opracuje odpowiedzialne i zrównoważone wizje, strategie i plany działania. Ponadto Centrum będzie szczegółowo mapować krytyczne technologie, kompetencje, umiejętności i zachowania niezbędne do osiągnięcia doskonałości w stale zmieniającym się krajobrazie badań i innowacyjności.

SO3) Przyśpieszenie Transferu Wiedzy.

Uznając nadrzędne znaczenie rozpowszechniania wiedzy, Centrum będzie aktywnie przyspieszać komercjalizację własności intelektualnej, firm spin-off i start-upów, wynikające z umiędzynarodowienia. Stworzy sprzyjające środowisko dla wspólnych i wykonywanych na zamówienie projektów badawczych, zwiększając w ten sposób liczbę i jakość inicjatyw międzynarodowych. Centrum będzie organizować i wspierać wydarzenia związane z tworzeniem sieci i rozwojem zawodowym, umożliwiając osobom i organizacjom ciągłą poprawę swoich umiejętności.

Dr Rafael Popper, szeroko uznany lider myśli, jest doskonale przygotowany do poprowadzenia tego ambitnego przedsięwzięcia. Jego wiedza, w połączeniu z entuzjazmem i zaangażowaniem naszego zespołu stworzy żywe i dynamiczne centrum najnowocześniejszych badań i innowacyjności.

Utworzenie TP-CFI oznacza kluczowy moment w naszej wspólnej podróży ku lepszej przyszłości. Zapraszamy naukowców, badaczy, liderów branży i decydentów z Polski i całego świata do przyłączenia się do nas w tym przełomowym przedsięwzięciu. Razem będziemy kształtować lepsze jutro dzięki wizjonerskiemu myśleniu, zrównoważonym sposobom działania i wspólnym wysiłkom.