Pan-European Clusters for Technology Transfer and New Value Chains

ACTTIVATE

CALL ID: H2020-INNOSUP-2015-1
OKRES REALIZACJI: 2016-2019
LICZBA PARTNERÓW: 12
CAŁKOWITY BUDŻET: 5,1 mEUR

STRONA PROJEKTU
PROJEKT NA STRONACH UE – CORDIS

 

ABSTRAKT

Podstawowym celem projektu było wspieranie innowacyjności MŚP oraz inteligentnej reindustrializacji Europy poprzez tworzenie nowych, transgranicznych i międzysektorowych łańcuchów wartości, będących efektem transferu zaawansowanych technologii pomiędzy różnymi sektorami o wysokim stopniu synergii. Nowe łańcuchy wartości powstały w wyniku interakcji następujących sektorów: lotniczego, rolno-spożywczego, zdrowia i urządzeń medycznych oraz ICT. Rozwój łańcuchów wartości był możliwy dzięki klastrom innowacyjnej działalności zlokalizowanym w wybranych regionach Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Irlandii i Polski. Klastry obejmowały instytucje pośredniczące, które pomagały tworzyć odpowiednie ekosystemy innowacji, i ośrodki B+R, które były w stanie ocenić potencjał i wykonalność proponowanych nowych łańcuchów wartości dla innowacyjnych usług lub produktów oferowanych przez MŚP. W skład łańcuchów wartości wchodzili także moderatorzy innowacji, organizujący wsparcie finansowe dla MŚP oraz zbudowanych sieci współpracy, uzupełniając w ten sposób wsparcie unijne (ze środków publicznych) środkami prywatnymi. W ramach projektu realizowane były 2 rodzaje działań mające na celu optymalizację korzyści dla MŚP: a) bezpośrednie finansowanie innowacyjnych projektów MŚP; oraz b) działania mające na celu stworzenie w MŚP środowiska sprzyjającego innowacyjności, takie jak m.in. imprezy brokerskie, mentoring, coaching, mobilność i programy wymiany.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Opracowanie metodyki międzysektorowego transferu technologii, w tym analiza dynamiki transferu technologii w poszczególnych regionach/sektorach. Stworzenie informatycznej Platformy Współpracy Klastrów w celu ułatwienia współpracy MŚP w ramach projektu. Promocja inicjatywy ACTTiVAte wśród MŚP. Ocena i ranking złożonych przez MŚP wniosków oraz sprawozdawczość i wypłaty środków dla MŚP.