More Affordable Aircraft Structure Lifecycle through Extended, Integrated and Mature Numerical Sizing

MAAXIMUS

CALL ID: FP7-AAT-2007-RTD-1
OKRES REALIZACJI: 2008-2016
LICZBA PARTNERÓW: 57
CAŁKOWITY BUDŻET: 40,2 mEUR

PROJEKT NA STRONACH UE – CORDIS

a map showing the countries involved in the maaximus project in the word

ABSTRAKT

Celem projektu MAAXIMUS było zademonstrowanie możliwości szybkiego projektowania i walidacji „od razu poprawnej” (ang. right-first-time) wysoce zoptymalizowanej kompozytowej konstrukcji samolotu. Celami projektu związanymi z wysoce zoptymalizowaną kompozytową konstrukcją były: skrócenie o 50% czasu montażu dużych sekcji kompozytowych; zmniejszenie o 10% kosztów stałych produkcji i montażu; redukcja o 10% masy konstrukcji. Celem związanym z szybkim opracowaniem konstrukcji było zmniejszenie jej czasu o 20% i związanych z nią kosztów o 10%. Dodatkowym celem projektu dotyczącym „od razu poprawnej” konstrukcji samolotu było obniżenie kosztów jej opracowania o 5%  poprzez zapewnienie możliwości wstępnego testowania wirtualnego dużych struktur kompozytowych (o zadanym poziomie zaufania), w celu uniknięcia konieczności wprowadzania późniejszych kosztownych zmian. Cel ten został osiągnięty poprzez skoordynowane prace na platformie fizycznej, podjęte w celu opracowania i zweryfikowania odpowiednich technologii kompozytowych dla samolotu o niskiej masie, oraz na platformie wirtualnej, w celu szybszej identyfikacji i wcześniejszej walidacji najlepszych rozwiązań konstrukcyjnych samolotu.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Analiza wrażliwości (ang. Design Sensitivity Analysis) dla nieliniowej statyki powłok, w celu rozwinięcia metodologii i stworzenia narzędzia software’owego umożliwiającego analizę wrażliwości powłok kompozytowych na parametry materiału i geometrii a także na parametry mikrostruktury warstw, w trakcie ich eksploatacji.