Zwiększenie uczestnictwa instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE

DIALOG4PROJECTS

CALL ID: Program DIALOG, MNiSW
OKRES REALIZACJI: 2018-2019
LICZBA PARTNERÓW: 2
CAŁKOWITY BUDŻET: 0,4 mEUR

STRONA PROJEKTU

ABSTRAKT

Celem strategicznym projektu było zwiększenie udziału instytutów naukowych wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w międzynarodowych projektach badawczych w roli ich koordynatorów i partnerów. Celami szczegółowymi projektu, które pomogły zrealizować jego główny cel, były: (1) prezentacja i promocja polskiej myśli naukowo-badawczej oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami przyszłych projektów – zagraniczne warsztaty networkingowe z udziałem przedstawicieli organizacji członkowskich Joint Institute for Innovation Policy (JIIP), m.in. VTT (Finlandia) i TECNALIA (Hiszpania); (2) organizacja na 10. European Innovation Summit w Parlamencie Europejskim w Brukseli dedykowanej sesji tematycznej o kluczowych wyzwaniach technologicznych dla Europy, w których Polska mogłaby objąć pozycję lidera lub ważnego partnera w ich rozwijaniu i wdrażaniu; oraz (3) sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących rozwoju kompetencji SBŁ na podstawie doświadczeń nabytych w trakcie projektu.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Koordynator projektu. Podstawowymi wynikami projektu były: (1) zorganizowanie 2 warsztatów w TECNALIA i 2 warsztatów w VTT, podczas których ok. 200 naukowców z Polski, Hiszpanii i Finlandii omawiało obszary wspólnych zainteresowań oferujące możliwości współpracy; (2) określenie 75 tematów potencjalnych wspólnych projektów polskich i europejskich organizacji badawczych; (3) złożenie 15 opracowanych w trakcie projektu wniosków do H2020; (4) opracowanie programu dedykowanej sesji 10. European Innovation Summit; (5) dogłębna analiza stopnia gotowości polskich organizacji badawczych do udziału w projektach finansowanych przez UE i sformułowanie zaleceń w celu zwiększenia tego udziału.