European Academic Network for Open Innovation

OI-NET

CALL ID: ERASMUS Academic Networks, Lifelong Learning Programme – 542203-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW
OKRES REALIZACJI: 2013-2016
LICZBA PARTNERÓW: 43
CAŁKOWITY BUDŻET: 0,9 mEUR

STRONA PROJEKTU
PROJEKT NA STRONACH UE – EFMD

a map showing the countries involved in the oi-net project in Europe

ABSTRAKT

Sieć European Academic Network for Open Innovation (OI-Net) została stworzona w celu promowania współpracy między europejskimi szkołami wyższymi a organizacjami branżowymi i instytutami badawczymi dla wspierania rozwoju gospodarczego Europy poprzez promocję koncepcji otwartych innowacji (Open Innovation). W ramach sieci opracowano nowe bądź zmodyfikowano istniejące programy kształcenia w szkołach wyższych, uwzględniając koncepcję otwartych innowacji oraz dążąc do podniesienia standardów edukacji w zakresie innowacji w Europie, uwzględniając również potrzeby przedsiębiorstw. Ta ambitna inicjatywa networkingowa była największym zrealizowanym jak dotąd europejskim projektem dotyczącym otwartych innowacji. Objęła ona 51 instytucji i organizacji z 35 krajów europejskich. W projekcie udział wzięła co najmniej jedna szkoła wyższa z każdego państwa europejskiego (z wyjątkiem Luksemburga, reprezentowanego przez organizację badawczą) oraz 10 innych partnerów, w tym organizacje publiczne, przedsiębiorstwa i stowarzyszenia, działające w obszarze nauczania, badań lub konsultacji i szkoleń w zakresie zarządzania innowacjami.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Identyfikacja potrzeb europejskiego przemysłu dotyczących edukacji nt. otwartych innowacji (zbieranie, przetwarzanie i kategoryzacja potrzeb przemysłu) oraz formułowanie rekomendacji dla szkół wyższych dotyczące unowocześnienia programów nauczania z uwzględnieniem koncepcji otwartych innowacji. Porównanie i opracowanie programów nauczania i szkolenia w zakresie otwartych innowacji (w celu podniesienia świadomości wśród europejskich uniwersytetów na temat znaczenia otwartych innowacji jako odrębnego przedmiotu nauczania we wszystkich programach studiów, na różnych poziomach).