Polityka prywatności Fundacji Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS (dalej TP).

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. TP. stosuje poniższe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS z siedzibą w Warszawie, ul. Adolfa Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa. Niezależnie od celu i zakresu przetwarzania, zobowiązujemy się do ochrony Pana/Pani danych osobowych poprzez instrumenty techniczne i organizacyjne. Nie oferujemy ani nie sprzedajemy zebranych danych osobowych. Polityka prywatności jest okresowo weryfikowana i aktualizowana.
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych TP można się kontaktować pod adresem info@technologypartners.pl  lub listownie na podany wyżej adres siedziby Fundacji.
 3. Dane osobowe mogą być gromadzone przez TP bezpośrednio od osób fizycznych lub pośrednio od instytucji zatrudniających lub stowarzyszających te osoby lub ze źródeł publicznych w celu realizacji zadań statutowych TP, takich jak:
  1. prowadzenie baz danych dotyczących międzynarodowych programów badawczych i udział polskiego sektora nauki i techniki;
  2. przygotowanie wniosków, zarządzanie i wdrażanie projektów badawczych w Polsce i za granicą, w tym w ramach międzynarodowych programów badawczych;
  3. organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, wystaw itp. wydarzeń poświęconych prezentacji osiągnięć naukowych, badawczych i technologicznych;
  4. prowadzenie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji personelu polskiego sektora nauki i techniki.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i w celu:
  1. wykonanie umowy z TP o pracę lub zlecenia lub świadczenie usług – w oparciu o kodeks pracy i taką umowę;
  2. rejestrację udziału w wydarzeniach / szkoleniach organizowanych przez TP lub z udziałem TP – na podstawie regulaminu tych wydarzeń / szkoleń i Pana/Pani zgody;
  3. przygotowanie i złożenie wniosków, zarządzanie i realizacja projektów badawczych – w oparciu o zasady konkursu, zgodę lub umowę z TP na realizację projektów;
  4. wypełnienie zobowiązań prawnych spoczywających na TP – na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  5. przesyłanie do Pani/Pana treści marketingowych przez TP – zgodnie z art. 6 ust. 1 litera g) RODO, pocztą, telefonicznie i e-mailem (e-mail, SMS, MMS) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  6. przesyłanie treści merytorycznych przez TP – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, pocztą lub e-mailem (www, e-mail, wiadomość tekstowa, MMS) na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub umowy o pracę lub zlecenia lub świadczenie usług, o których mowa w ust. 4 pkt a) powyżej;
  7. spełnienie uzasadnionego interesu TP polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez TP w celu zawarcia oraz realizacji zadań umowy bądź zlecenia, z wyjątkiem danych osobowych, które oznaczono podczas ich pozyskiwania jako fakultatywne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez TP jest brak możliwości realizacji ww. zadań.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Informujemy, że dostęp do naszego biura podlega monitoringowi wideo właściciela nieruchomości.
 8. Polityka cookies stanowi odrębny dokument.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom świadczącym usługi na rzecz TP niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy lub wykonania Pani/Pana zlecenia, takie jak usługi szkoleniowe, doradcze, analityczne, księgowe, prawne, marketingowe, badania jakości, dochodzenie należności – na podstawie zawartych umów z klauzulą powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. operatorom pocztowym, kurierom w zakresie dostarczania korespondencji – na podstawie prawa pocztowego;
  3. dostawcom systemów informatycznych i usług IT (dostawcy sprzętu i oprogramowania, dostawa Internetu, obsługa www i poczty elektronicznej, administrowanie aplikacjami) na rzecz TP – na podstawie umowy z TP o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  4. bankom w zakresie realizacji płatności – na podstawie przepisów prawa bankowego;
  5. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
  6. innym uczestnikom wydarzeń, szkoleń, projektów – na podstawie Pani/Pana zgody.Your personal data may be transferred to international organizations of which TP is a member or with which it cooperates in order to perform statutory tasks referred to in point 3 above – on the basis of your consent.
 10. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do organizacji międzynarodowych, których członkiem jest TP lub z którymi współpracuje w celu wykonywania zadań statutowych, o których mowa w pkt. 3 powyżej – na podstawie Pani/Pana zgody.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub realizacji zlecenia, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy lub realizacji zlecenia., z następującymi zastrzeżeniami:
  1. Termin zakończenia przetwarzania danych zebranych w celu przygotowania i złożenia wniosków, zarządzania i realizacji projektów badawczych zostanie określony w dokumentacji projektu i obejmie okres trwałości operacji lub do czasu, gdy TP uzna, że dane te będą nie używane;
  2. Termin rozpatrywania roszczeń może zostać przedłużony każdorazowo o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli jest to konieczne zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4 lit g);
  3. Po tej dacie dane będą przetwarzane w zakresie i zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi rachunkowości;
  4. Termin archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w tym prawa podatkowego, przepisów księgowych oraz kodeksu pracy) i przepisów wewnętrznych, z tym że w przypadku przeniesienia praw autorskich do zakupionej pracy, Pana/Pani dane będą przechowywane aż do uznania, że prawo do tego nie zostanie wykorzystane.
 12. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie określonym w udzielonej zgodzie, będą przetwarzane do momentu wycofania Twojej zgody lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 13. Ma Pan/Pani prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przesyłania danych i sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 14. Każda zgoda wyrażona przez Pana/Panią może zostać wycofana w dowolnym momencie. TP prosi o wycofanie zgody i zgłoszenie woli dostępu lub wniosków wymienionych w pkt. 13 w formie pisemnej lub elektronicznej do celów dowodowych. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed upływem terminu składania tego wniosku.
 15. Ponadto ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 531 03 00, faks. 22 531 03 01,
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez TP narusza postanowienia RODO.

Polityka cookies Fundacji Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS (dalej TP).

 1. Serwis internetowy TP nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o użytkownikach stron www.technologypartners.pl (zwanymi dalej Użytkownikami Serwisu), z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS z siedzibą w Warszawie, ul. Adolfa Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do obsługi korzystania ze stron internetowych TP tj.:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do ustawień urządzenia końcowego Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk sposobów korzystania przez Użytkownicy Serwisu ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
   w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  4. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 5. TP wykorzystuje pliki typu cookies wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu TP przez jego użytkowników. Działanie to nie służy przetwarzaniu innych danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 6. W ramach Serwisu TP stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”.
  1. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Pliki „cookies stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. TP informuje, że wiele ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony, a ich wyłączenie może mieć wpływ na sposób wyświetlania stron TP. przez przeglądarki Użytkowników Serwisu lub spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu TP.
 8. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika. Ustawienia cookies różnią się w zależności przeglądarki internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź poniższe strony:
  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
  Opera: https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  Safari: https://www.apple.com/support/safari/
 9. TP zastrzega sobie możliwość okresowych zmian polityki plików cookies. Użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni o zmianie poprzez aktualizację daty polityki oraz poprzez powiadomienia na stronie internetowej TP.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: https://wszystkoociasteczkach.pl/. Niniejszą politykę opracowano wg zamieszczonego tam wzoru, do którego prawa autorskie posiada IAB Polska.