Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych

DATABASE PLATFORM

CALL ID: POIG/2.3/09
OKRES REALIZACJI: 2009-2015
LICZBA PARTNERÓW: 15
CAŁKOWITY BUDŻET: 2,2 mEUR

ABSTRAKT

Celami projektu były (1) opracowanie i wdrożenie platformy informatycznej, służącej do zarządzania wiedzą oraz projektami B+R, uwzgledniającej wymagania przemysłu dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi, zgodnie z koncepcją Open Innovation; (2) eliminacja barier we współpracy naukowców i jednostek badawczych na etapie planowania i wykonywania projektów badawczych oraz (3) zapewnienie jednostkom naukowym narzędzi umożliwiających im zwiększenie współpracy z przemysłem zgodnie z koncepcją Open Innovation. Podstawowym wynikiem projektu było opracowanie i wdrożenie system informatycznego (platformy) wspierającego współpracę sieciową między jednostkami badawczymi a partnerami przemysłowymi oraz podwyższenie efektywności zarządzania procesami B+R o wysokim stopniu złożoności.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Koordynator projektu. W ramach projektu stworzono bazę danych projektów, publikacji, technologii i usług oferowanych przez 15 instytutów powiązanych z profilami instytutów oraz zatrudnionych przez nich badaczy. Prace polegały na zaprojektowaniu platformy (w tym analizie wymagań systemu, opracowaniu ogólnego modelu oraz zaprojektowaniu architektury informacji), budowie systemu (w tym analizie przedwdrożeniowej), wdrożeniu systemu (w tym modyfikacji oprogramowania), testowaniu systemu (w tym weryfikacji wstępnych założeń funkcjonalnych) oraz administrowaniu systemem (w tym szkoleniu użytkowników końcowych).