Social Business Initiative (SBI) Follow-up: Cooperation between Social Economy Enterprises and Traditional Enterprises

SBI FOLLOW-UP

CALL ID: EASME/COSME/2016/018
OKRES REALIZACJI: 2017-2018
LICZBA PARTNERÓW: 7
CAŁKOWITY BUDŻET: 0,7 mEUR

PROJEKT NA STRONACH UE – EC

ABSTRAKT

Celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat współpracy międzysektorowej między przedsiębiorstwami ekonomii społecznej (realizującymi głównie cele społeczne, niekomercyjne) a tradycyjnymi przedsiębiorstwami komercyjnymi oraz możliwości wzmocnienia ekosystemów europejskich przedsiębiorstw społecznych. Badanie miało także na celu pogłębienie wiedzy na temat wspólnych (typowych) zachowań przedsiębiorstw społecznych na poziomie organizacji oraz czynników, które mogą sprzyjać lub utrudniać współpracę między przedsiębiorstwami ekonomii społecznej a tradycyjnymi przedsiębiorstwami. Celem było ponadto dostarczenie gruntownej wiedzy na temat przypadków międzysektorowej współpracy i ich wpływu społecznego w całej Europie, a także analiza porównawcza z innymi krajami pozaeuropejskimi, w tym rozwijającymi się. Wyniki i wnioski były podstawą do sformułowania zaleceń dotyczących wspierania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami ekonomii społecznej a przedsiębiorstwami tradycyjnymi w UE28, które mogłyby stać się wskazówkami dla podejmowania przyszłych decyzji.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Badania ilościowe oraz wywiady z przedstawicielami polskich przedsiębiorstw ekonomii społecznej i przedsiębiorstw tradycyjnych. Analizy krajowych przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz analizy najlepszych praktyk w Europie w zakresie metod zarządzania stosowanych w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, które są wykorzystywane lub stanowią inspirację dla przedsiębiorstw tradycyjnych. Badania dotyczące wzajemnego inspirowania się przedsiębiorstw ekonomii społecznej i przedsiębiorstw tradycyjnych w celu promowania równości płci i równego dostępu do stanowisk decyzyjnych (kierowniczych). Mapowanie wspólnych trendów, wzorców, wewnętrznych i zewnętrznych czynników ułatwiających, utrudniających lub uniemożliwiających wzajemną współpracę.