Project Description

Towards a Single and Innovative European Transport System

SINTRAS

CALL ID: DG MOVE Tender – MOVE/C2/2015-582
OKRES REALIZACJI: 2016
LICZBA PARTNERÓW: 3
CAŁKOWITY BUDŻET: 0,7 mEUR

INFORMACJA O PROJEKCIE
PROJEKT NA STRONACH UE – EU

ABSTRAKT

Głównymi celami projektu było: (1) identyfikacja barier utrudniających wykorzystanie innowacji i nowych technologii w celu stworzenia optymalnego systemu transportu w Europie; (2) zaproponowanie działań, które pomogą pokonać te bariery, a tym samym przyspieszą postęp w tworzeniu zoptymalizowanego systemu transportu. Badania wymagały zastosowania różnych technik zbierania rozproszonych informacji, w tym badań typu desk research, a także – co ważne – różnych technik polegających na bezpośrednim zaangażowaniu interesariuszy, w szczególności wywiadów i ankiet internetowych. Projekt odnosił się do następujących pięciu obszarów tematycznych: automatyzacja transportu oraz wykorzystanie automatycznej optymalizacji strumieni ruchu; transformacja infrastruktury z uwzględnieniem łączności, elastyczności, nowych paliw i efektywności energetycznej; inteligentne usługi mobilne, transport towarów i logistyka; normalizacja i interoperacyjność; paliwa alternatywne inne niż elektryfikacja. Zespół projektowy wykonał również 23 szczegółowe analizy dla poszczególnych krajów, aby dokładniej zbadać ich specyficzne warunki i wyzwania, oraz zidentyfikować głównych interesariuszy i priorytety technologiczne i polityczne.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Analiza krajowych systemów transportu w wybranych państwach członkowskich UE w oparciu o pozyskane dane, ankiety i wywiady. Identyfikacja barier technologicznych, regulacyjnych i prawnych, analiza SWOT (luk i słabych stron, mocnych stron i szans) czynników, które utrudniają lub wspierają rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych mających wpływ na integrację europejskiego systemu transportowego. Określenie i opracowanie map i planów działania w celu wsparcia i wzmocnienia polityki Komisji Europejskiej w zakresie badań w dziedzinie transportu i innowacji.