Warunki przetwarzania danych osobowych pozyskanych poprzez formularz kontaktowy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS (zwana dalej TP) z siedzibą w Warszawie, ul. Adolfa Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa, Polska
 2. We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez TP, mogą się Państwo kontaktować z TP pod adresem: info@technologypartners.pl lub drogą pocztową pod adresem siedziby TP wymienionym powyżej.
 3. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP) są zbierane w celu odpowiedzenia na wiadomość przesłaną z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wypełnienie pól formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazywanie odpowiedzi na adres e-mail lub numer telefonu podany w formularzu.
 4. Państwa dane osobowe, w zakresie wyszczególnionym w pkt 3, będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody lub lub wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. Państwa dane nie podlegają profilowaniu, nie są przekazywane za granicę ani organizacjom międzynarodowym i nie są sprzedawane innym podmiotom.
 6. Posiadają Państwo prawo do dostępu do zawartości danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przesyłania danych i sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Wszelkie udzielone przez Państwa zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie. TP zwraca się z prośbą o wycofywanie zgody oraz zgłaszanie chęci uzyskania dostępu lub składania wniosków wymienionych w pkt 6 w formie pisemnej lub elektronicznej dla celów dokumentacyjnych. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed upływem terminu składania wniosku.
 8. Ponadto posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
  https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez TP narusza postanowienia RODO.